Ký sự qua vùng Đầm Vịnh - Tập 7 - Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa